Upravit stránku

Novinky v dani z příjmu pro rok 2015

Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 267/2014 novela, která mění daň z příjmů u všech skupin poplatníků od roku 2015, popř. též se zpětnou účinností pro zdaňovací období započatá v roce 2014.

Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 267/2014 novela, která mění daň z příjmů u všech skupin poplatníků od roku 2015, popř. též se zpětnou účinností pro zdaňovací období započatá v roce 2014.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Majetkový prospěch u bezúročné zápůjčky/výpůjčky/výprosy se má stát předmětem daně osvobozeným do 100 tisíc Kč ročně od jedné osoby. Nemůže však jít o příjmy ze závislé činnosti, tj. příjmy zaměstnance od zaměstnavatele. Pokud by šlo o bezúročnou zápůjčku od příbuzného v linii přímé i vedlejší, od osoby, se kterou žil nejméně po dobu jednoho roku ve společně hospodařící domácnosti nebo ze svěřeneckého fondu, pak jsou příjmy osvobozeny bez limitu.
 • Fyzické osoby mají nově povinnost oznámit správci daně příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč. Může jít například o příjmy z prodeje nemovitých věcí nebo z prodeje podílů. Sankce může být až 15 % z příjmů.
 • Dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě o 200 Kč měsíčně, tj. o 2 400 Kč ročně, a na třetí a každé další vyživované dítě o 300 Kč měsíčně, tj. o 3 600 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě zůstává ve výši 13 404 Kč ročně. Na druhé vyživované dítě bude moci poplatník uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 15 804 Kč ročně a na třetí a každé další vyživované dítě ve výši 17 004 Kč ročně.
 • U OSVČ je omezena možnost uplatnění výdajů při uplatnění výdajů paušálem u procenta 30 % a 40 %, a to na výdaje z celkové výše příjmů 2 mil. Kč. Nově je toto omezení zavedeno též pro procenta 60 % a 80 %.

Daň z příjmů právnických osob

 • Jsou-li vypláceny složky vlastního kapitálu jiné než fondy ze zisku, např. příplatky mimo základní kapitál, pak tento příjem podléhá srážkové dani. Jako snižující položku lze uplatnit nabývací cenu.
 • Daňovou ztrátu nebo jiné snížení základu daně lze dodatečně použít bez dalších podmínek, není potřeba ponechávat 1 000 Kč v základu daně jako doposud.
 • Zákon o korporacích umožňuje rozpustit dříve povinné rezervní fondy. Z hlediska daňového se pak postupuje stejně jako při snížení základního kapitálu.
 • Zvýhodněná sazba daně 5 % u investičních fondů má zůstat pouze pro veřejné investiční fondy. Pro ostatní fondy má platit běžná sazby daně 19 %.
 • Daňová neutralita se vztahuje i na další přeměny v řadě, nejenom na první přeměnu.
 • 100 % daňově účinné opravné položky k pohledávkám lze tvořit již 30 měsíců po splatnosti.

Zaměstnanci

 • Majetkový prospěch u bezúročné půjčky/výpůjčky/výprosy zaměstnavatele od zaměstnance je osvobozen ve vztahu k jistině 300 000 Kč.
 • Zdaňování superhrubé mzdy, kdy je základem daně hrubá mzda zvýšená o podíl povinného pojistného hrazený zaměstnavatelem, nebude prozatím rušeno.
 • Proti základu daně ze závislé činnosti pro solidární zvýšení daně o 7 % lze uplatnit ztrátu z podnikání.
 • Povinnost podat přiznání se má týkat pouze těch poplatníků, u kterých se o solidární zvýšení daně má navýšit celoroční daň. Nikoliv tedy i těch, kterých se například v jednom měsíci roku týkalo zvýšení daně.