Upravit stránku

Kontrolní hlášení - skončilo přechodné toleranční období

Novelizace zákona o DPH nyní již umožňuje finančním úřadům prominutí pokut za pozdě podané kontrolní hlášení. 

Ministerstvo financí do zákona o DPH doplnilo institut prominutí pokuty, který se týká pokut vznikajících ze zákona v pevně stanovené výši 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč. Díky tomuto opatření je možné zohlednit ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či s reakcí na výzvu správce daně.
 
V případě pokuty ve výši 1.000 Kč, která je udělována za pozdní podání kontrolního hlášení, bude tolerováno jedno pochybení pro každý kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost o prominutí. Navíc pokuty v této výši vzniklé do účinnosti novely ze zákona zaniknou, čímž bylo zpětně vytvořeno určité přechodné toleranční období.

Poplatník může správce daně žádat o prominutí pokut v pevné výši 10.000, 30.000 a 50.000 korun v případě, že firma nepodala kontrolní hlášení z ospravedlnitelných důvodů. Plátce bude muset finanční úřad požádat o prominutí postihu nejpozději do tří měsíců od nabytí právní moci platebního výměru.

Žádost nebudou moci podávat podnikatelé, kteří v posledních třech letech porušili závažným způsobem daňové nebo účetní předpisy. Naopak firmy se budou moci domáhat i zrušení postihů, které dostaly kvůli kontrolním hlášením už dřív.

Stanovená tolerance pro podání kontrolního hlášení bez uložení pokuty pět kalendářních dní od vzniklé povinnosti je nově změněna na pět pracovních dní, což mnohým plátcům usnadní situaci, kdy 5. den připadal na víkend nebo státní svátek.

Součástí novely je rovněž prodloužení lhůty pro reakci na výzvu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení z 5 kalendářních na 5 pracovních dnů.

Finanční správa vydá v nejbližší době metodický pokyn, který sjednotí pravidla a podmínky, za kterých bude možno plně nebo částečně prominout výši uložených pokut. Novela je součástí tzv. celního balíčku, který se stal 29.července součástí platného práva vyhlášením ve sbírce zákonů.