Upravit stránku

Dokumenty k založení do sbírky listin - obchodního rejstříku

Společnosti zapsané do obchodního rejstříku mají povinnost zaslat některé své dokumenty týkající se uzavřeného účetního období do sbírky listin na rejstříkový soud.

Do sbírky listin OR se zakládají:

a) výroční zprávy,

b) řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky (přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy),

c) návrh rozdělení zisku a jeho konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky,

d) zpráva auditora o ověření účetní závěrky,

e) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. 

Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňují do 30 dnů od schválení k tomu příslušným orgánem (valnou hromadou příp. rozhodnutím jediného společníka – musí proběhnout nejpozději do 6 měsíců od posledního dne zpracovaného období tzn.do 30.6.2018), příp. po ověření auditorem (pokud má spol. povinnost závěrku ověřovat), nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního (za rok 2017 nejpozději do 31. 12. 2018).

Zakládat listiny do sbírky listin OR lze pouze v elektronické podobě (pdf formátu) a to:

prostřednictvím datové schránky společnosti. Pozor - pokud jsou listiny zasílány z datové schránky jiné osoby (např. účetní firma) musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem a musí být přiložena   elektronicky podepsaná plná moc, popř. plná moc, která byla autorizovaně konvertována (zákon 300/2008 Sb.), event. odkaz na plnou moc, která je již u soudu ve spise právnické či fyzické osoby      založena.
prostřednictvím elektronické podatelny příslušného rejstříkového soudu  http://epodatelna.justice.cz), nebo přímým vyplněním elektronického formuláře  https://or.justice.cz/ias/ui/podani
formou elektronického podání s elektronickým podpisem (e-mail),
poštou  na CD-R nosiči s průvodním dopisem, který musí podepsat oprávněná osoba (statutární orgán společnosti).

Kontaktní informace a datové schránky jednotlivých rejstříkových soudů jsou ke stažení zde: https://or.justice.cz/ias/ui/soudy

Našim klientům nabízíme, kromě přípravy veškerých dokumentů týkajících se uzavřeného účetního období, i odeslání na příslušné rejstříkové soudy. S námi vám pokuta za neplnění výše uvedených zákonných  povinností rozhodně nehrozí.